Algemene voorwaarden & Privacy statement van st. Baby Blue

Algemene voorwaarden toegangsbewijzen voor het Verborgen Huis van Madame de Berry.


Artikel 1 – Toepasselijkheid

 1. Deze Algemene Voorwaarden Toegangsbewijzen zijn van toepassing op iedere aanbieding en iedere overeenkomst die tot stand komt met het Stichting Baby Blue en degene die een toegangsbewijs ter zake een door het Stichting Baby Blue georganiseerd evenement bestelt/koopt (hierna te noemen: de “klant”).
 2. Onder evenement wordt in deze algemene voorwaarden verstaan de voorstelling: Woont Dorothy hier? in de ruimste zin des woords.
 3. Onder plaats waar het evenement wordt gehouden, wordt in deze algemene voorwaarden verstaan de feitelijke plaats van het evenement evenals alle terreinen, ruimten, etc. eromheen, die deel uitmaken van het complex, waarbinnen het evenement plaatsvindt.
 4. De toepasselijkheid van eventuele algemene voorwaarden van de klant wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Artikel 2 – Totstandkoming van de overeenkomst/toegangsbewijzen

 1. De overeenkomst inzake het bezoeken van een evenement tussen het Stichting Baby Blue en de klant komt tot stand op het moment dat de klant een toegangsbewijs voor het evenement bij het Stichting Baby Blue koopt.
 2. Een toegangsbewijs kan bestaan uit een door Stichting Baby Blue verstrekt document of een door Stichting Baby Blue verstrekte barcode. De barcode is een unieke code.
 3. Het toegangsbewijs wordt eenmalig verstrekt en geeft toegang aan één persoon.
 4. Het toegangsbewijs geeft de houder recht op bijwonen van het evenement. Alleen de houder van het toegangsbewijs die het toegangsbewijs als eerste toont bij aanvang van het evenement krijgt toegang. Stichting Baby Blue mag ervan uitgaan dat de houder van dit toegangsbewijs ook de rechthebbende daarop is (de klant is). Stichting Baby Blue is niet gehouden ten aanzien van geldige toegangsbewijzen nadere controle te verrichten. De klant dient er zelf voor zorg te dragen dat hij de houder wordt en blijft van het door Stichting Baby Blue verstrekte toegangsbewijs.
 5. Vanaf het moment dat het toegangsbewijs aan de klant ter beschikking is gesteld, rust derhalve op de klant het risico van verlies, diefstal, beschadiging of misbruik van het toegangsbewijs.
 6. Alleen aanschaf bij Stichting Baby Blue garandeert de geldigheid van het toegangsbewijs. De bewijslast dienaangaande rust op de klant.
 7. Het toegangsbewijs dat bestaat uit een barcode wordt via elektronische communicatie (e-mail) aan de klant verstrekt. Indien de klant ervoor heeft gekozen het toegangsbewijs op deze wijze te ontvangen dient de klant ervoor zorg te dragen dat dit toegangsbewijs via elektronische communicatie kan worden verstrekt en dat deze op een veilige wijze kan worden verstrekt. Stichting Baby Blue kan noch de vertrouwelijkheid van het verstrekte toegangsbewijs noch de ontvangst van het toegangsbewijs garanderen.
 8. Toegangsbewijzen kunnen niet worden geretourneerd. Het bepaalde in artikel 6:230p sub e BW is van toepassing op toegangsbewijzen.

Artikel 3 – Verbod doorverkoop e.d.

 1. De klant is gehouden om het toegangsbewijs voor een evenement voor zichzelf te houden en derhalve niet op enigerlei wijze aan derden door te verkopen, ter verkoop aan te bieden of in het kader van commerciële doeleinden aan te bieden of te verstrekken. Van dit verbod kan door Stichting Baby Blue worden uitgezonderd de verkoop van toegangsbewijzen via een door haar aangewezen ticket exchange platform.
 2. De klant is jegens Stichting Baby Blue ehouden om op geen enkele wijze reclame of enige (andere) vorm van publiciteit te maken in verband met het evenement en ieder onderdeel daarvan.
 3. De klant die zijn toegangsbewijs om niet en niet in het kader van commerciële doeleinden aan derden ter beschikking stelt, is verplicht om de aan hem als klant opgelegde verplichtingen zoals verwoord in deze Algemene Voorwaarden ook op te leggen aan degene aan wie hij het toegangsbewijs ter beschikking stelt en staat er jegens Stichting Baby Blue voor in dat deze perso(o)n(en) deze verplichtingen nakomen. Stichting Baby Blue kan besluiten om toegangsbewijzen voor een evenement op naam (dwz gepersonaliseerd) te verkopen. In dat geval is het toegangsbewijs niet overdraagbaar en heeft – in afwijking van het hiervoor bepaalde – slechts de klant toegang. i Stichting Baby Blue s gerechtigd (maar niet verplicht) om de identiteit van de houder van het toegangsbewijs te controleren om vast te stellen of deze overeenkomt met de naam van de klant, en voor zover deze niet overeenkomt, om de houder de toegang tot het evenement te weigeren.
 4. Indien de klant zijn verplichtingen zoals verwoord in de voorgaande leden van dit artikel niet nakomt en/of daarvoor niet in kan staan, is de klant een direct opeisbare boete van € 10.000,- per overtreding aan Stichting Baby Blue verschuldigd en € 5.000,- voor iedere dag dat de overtreding heeft voortgeduurd en voorduurt onverminderd het recht van Stichting Baby Blue om van de klant bovendien nakoming en/of vergoeding van de geleden of nog te lijden schade te vorderen.

Artikel 4 – Overige verplichtingen van de klant

 1. De klant is verplicht indien daarom verzocht wordt mee te werken aan fouillering bij bezoek van het evenement.
 2. De klant dient in het bezit te zijn van een geldig en onbeschadigd toegangsbewijs vóór aanvang van het evenement.
 3. Het is verboden tassen en rugzakken (uitgezonderd handtassen niet groter dan A4 formaat) mee te brengen naar de plaats waar het evenement plaatsvindt.
 4. Het is verboden foto-, film- en andere opnameapparatuur mee te nemen naar de plaats waar het evenement plaatsvindt. Indien Stichting Baby Blue dergelijke apparatuur voor de duur van het evenement in bewaring neemt, aanvaardt zij geen enkele aansprakelijkheid ter zake.
 5. Het is verboden glaswerk, plastic flessen, blik, vuurwerk, (vuur)- wapens en/of gevaarlijke voorwerpen en/of alcoholhoudende dranken mee te brengen naar de plaats waar het evenement plaatsvindt.
 6. Registratie van het evenement in welke vorm dan ook, waaronder begrepen fotograferen, filmen en het maken van (andere) geluids-, en/of beeldopnamen, is verboden, alsook nadruk van en/of overname uit het programma (-boekje), posters en andere drukwerken. Alle zodanige registraties zullen in beslag worden genomen en zonder meer worden vernietigd.
 7. De klant is verplicht zich te houden aan de voorschriften (waaronder huisregels) en/of aanwijzingen van het Stichting Baby Blue, de exploitanten van de plaats waar het evenement wordt gehouden, het ordepersoneel (beveiliging) en andere bevoegden. Indien er op de plaats van het evenement een rookverbod van kracht is, dan geldt dit verbod ten aanzien van alle (waaronder ook elektronische) rookwaren.
 8. Voor het zelfstandig bezoeken van evenementen (dwz zonder begeleiding van een meerderjarige) hanteert Stichting Baby Blue een minimum adviesleeftijd van 16 jaar.

Artikel 5 – Rechten van de Stichting Baby BLue

 1. Bij overtreding door de klant van (één of meer van) de bepalingen zoals genoemd in deze algemene voorwaarden is Stichting Baby Blue gerechtigd het toegangsbewijs ongeldig te maken of klant de (verdere) toegang tot het evenement te weigeren zonder dat de klant recht heeft op restitutie van het bedrag dat hij voor het toegangsbewijs (waaronder begrepen servicekosten) aan Stichting Baby Blue heeft voldaan. Houders van ongeldig gemaakte toegangsbewijzen hebben geen recht op restitutie of compensatie anderszins.
 2. Stichting Baby Blue behoudt zich het recht voor de klant de (verdere) toegang tot het evenement te ontzeggen of van de plaats waar het evenement plaatsvindt te verwijderen indien Stichting Baby Blue dit redelijkerwijs nodig acht ter handhaving van de rust en orde tijdens het evenement.

Artikel 6 – Overmacht

 1. Ingeval van overmacht in de ruimste zin des woords, waaronder in dit verband mede begrepen ziekte, stakingen, brand, slechte weersomstandigheden, epidemieën etcetera heeft Stichting Baby Blue het recht het evenement te verschuiven naar een latere datum of het evenement te annuleren.
 2. Indien het evenement als gevolg van of in verband met overmacht door Stichting Baby Blue wordt geannuleerd voordat het is aangevangen, zal Stichting Baby Blue uitsluitend verplicht zijn aan de klant de vergoeding te restitueren die vermeld staat op het toegangsbewijs. Indien een evenement als gevolg van of in verband met overmacht moet worden geannuleerd nadat het is aangevangen, zal het Stichting Baby Blue slechts gehouden zijn tot restitutie van een door haar vast te stellen gedeelte van de vergoeding die vermeld staat op het toegangsbewijs. Servicekosten of overige schade zullen niet worden vergoed. Evenmin kan de klant aanspraak maken op (vervangende) toegang tot een ander evenement.
 3. Indien het evenement als gevolg van of in verband met overmacht door Stichting Baby Blue wordt verschoven naar een andere datum blijft het toegangsbewijs geldig voor de nieuwe datum waarop het evenement zal plaatsvinden. Mocht de klant het evenement op de nieuwe datum niet kunnen of willen bezoeken dan is hij gerechtigd zijn toegangsbewijs in te leveren bij een verkoopadres tegen restitutie van de vergoeding welke op het toegangsbewijs is vermeld.

Artikel 7 – Aansprakelijkheid Stichting Baby Blue

 1. Stichting Baby Blue is aansprakelijk voor directe schade die de klant lijdt en die het rechtstreeks en uitsluitend gevolg is van een aan Stichting Baby Blue toe te rekenen tekortkoming. Voor vergoeding komt echter alleen in aanmerking die schade waartegen Stichting Baby Blue is verzekerd en die door de verzekeraar wordt vergoed. Niet voor vergoeding in aanmerking komt:
  a) gevolgschade;
  b) immateriële schade;
  c) schade veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid van hulppersonen van Stichting Baby Blue.
 2. Het betreden van de plaats waar het evenement plaatsvindt en het bijwonen van het evenement, geschiedt door de klant voor eigen risico, in die zin dat Stichting Baby Blue geen enkele aansprakelijkheid aanvaardt voor schade ontstaan door genoemd betreden of bijwonen zoals bijv. gehoor-, gezichts- en andere lichamelijke stoornissen. Stichting Baby Blue hanteert bij evenementen een gemiddeld geluidsniveau van maximaal 103 dB(A).
 3. Stichting Baby Blue zal ernaar streven dat het programma zoveel mogelijk volgens het aangekondigde tijdschema zal worden uitgevoerd. Zij is echter niet aansprakelijk voor afwijkingen daarin en voor de (eventuele) schade welke daardoor voor de klant en/of derden mocht ontstaan. Aanvangstijden zoals oa vermeld op toegangsbewijzen zijn onder voorbehoud. De klant is gehouden om regelmatig te controleren (via de website of andere communicatiekanalen van Stichting Baby Blue) of de aanvangstijd ongewijzigd is.
 4. Stichting Baby Blue is voorts niet aansprakelijk voor de inhoud en de wijze van uitvoeren van het programma van het evenement, waaronder uitdrukkelijk begrepen de lengte van het programma. Stichting Baby Blue is evenmin aansprakelijk voor wijzigingen in het programma van festivals.
 5. Stichting Baby Blue is ook niet aansprakelijk voor schade van de klant die is, ontstaan door verlies of beschadiging van het toegangsbewijs.

Artikel 8 – Persoonsgegevens

 1. Stichting Baby Blue verwerkt persoonsgegevens van klanten en bezoekers van haar websites conform haar privacy statement en in overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegevens.

Artikel 9 – Slotbepalingen

 1. Op deze algemene voorwaarden en op iedere overeenkomst die tussen de klant en Stichting Baby Blue bestaat is Nederlands recht van toepassing.
 2. Alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van de overeenkomst tussen Stichting Baby Blue en de klant of enige overeenkomst die daarvan het gevolg mocht zijn, zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde rechter te Amsterdam. Stichting Baby Blue is te allen tijde bevoegd een andere wettelijk bevoegde rechter aan te wijzen.

Privacy statement Stichting Baby Blue


In dit Privacy Statement wordt omschreven hoe Stichting Baby Blue omgaat met persoonlijke informatie, zoals persoonsgegevens van bezoekers van websites van Madame de Berry en kopers van tickets voor de voorstelling. Stichting Baby Blue acht het van groot belang dat de verzameling en verwerking van jouw gegevens op een zorgvuldige en veilige wijze plaatsvindt. Je wordt geadviseerd dit Privacy Statement zorgvuldig te lezen.

In het algemeen kan Stichting Baby Blue gegevens van jou verzamelen op onder andere het moment dat je een ticket koopt voor de voorstelling, een e-mail aan ons verzend, je gegevens publiekelijk openbaar hebt gemaakt via social media of ander publiekelijk platform of wanneer je onze website of sociale media gebruikt. De informatie die we daarbij ontvangen gebruiken we om onze diensten te kunnen leveren, om die te verbeteren, voor marketing doeleinden en om onze klanten goede en gepersonaliseerde service te bieden. We zullen dit hieronder verder toelichten.

VERZAMELING GEGEVENS

Stichting Baby Blue kan op de volgende manieren informatie van jou ontvangen:

Direct van jou – Als je ons bijvoorbeeld een e-mail stuurt met een vraag.

Via eigen website – Voor onder andere de uitoefening, verbetering en registratie van haar dienstverlening verzamelt Stichting Baby Blue via de website verschillende gegevens, door o.a. het gebruik van cookies.

PERSOONSGEGEVENS

Stichting Baby Blue kan verschillende gegevens van gebruikers verwerken, waaronder persoonsgegevens. De gegevens die Stichting Baby Blue van jou kan verzamelen zijn:

 • contact- en accountgegevens – zoals door jou verstrekte naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, klantnummer, geboortedatum en geslacht;
 • betalings- en factuurgegevens – wanneer je een ticket koopt voor de financiële afhandeling en administratie;
 • Website gegevens – zoals IP-adres, jouw unieke device identifier, verkeer- en locatiegegevens en informatie over het gebruik van onze website;
 • door jou publiekelijk geplaatste gegevens – zoals op onze website of op social media sites geplaatste berichten.

DOELEINDEN

Stichting Baby Blue kan de hiervoor genoemde gegevens gebruiken voor de volgende doeleinden:

 • ter uitvoering van een overeenkomst, waaronder mede ter handhaving van de Algemene Voorwaarden Toegangsbewijzen;
 • voor het beheer van haar klantenadministratie;
 • voor marketing doeleinden, om je informatie te verschaffen over de voorstelling, bijvoorbeeld via mailings per e-mail;
 • voor veiligheidsdoeleinden, waaronder de beveiliging van onze diensten, websites en apps, maar ook voor zover dit nodig is voor de veiligheid op de evenementen die Stichting Baby Blue organiseert.
 • ter registratie van bezoekersgegevens van (onderdelen van) haar websites;
 • ter uitvoering van marktonderzoek en data analyse, waarbij Stichting Baby Blue de gegevens ook kan verrijken met andere data;
 • ter verbetering en beveiliging van haar websites; en
 • verwante doeleinden voor zover toegestaan volgens de wet.

Je gegevens zullen niet worden gebruikt voor andere dan de hierboven genoemde doeleinden. Mocht je geen berichten meer van ons willen ontvangen, dan kun je je hiervoor eenvoudig afmelden. Onder het kopje “Uitschrijven, wijzigen of verwijderen gegevens” staat hierover meer informatie.

GEBRUIK VAN COOKIES

Stichting Baby Blue maakt op haar website gebruik van cookies.

UITSCHRIJVEN, WIJZIGEN OF VERWIJDEREN VAN GEGEVENS

Je kan je gegevens altijd opvragen, aanpassen en zo nodig (laten) wijzigen of verwijderen, dit kan door een emial te sturen naar info@madamedeberry.com.

WEBSITES VAN DERDEN

Met uitzondering van de hierboven genoemde derden is dit Privacy Statement niet van toepassing op websites van derden, zoals bijvoorbeeld websites of apps van sponsors van Stichting Baby Blue waarnaar Stichting Baby Blue linkt of social media buttons op onze websites waarmee beheerders van deze social media diensten jouw persoonsgegevens verzamelen. Stichting Baby Blue is niet verantwoordelijk voor het privacy beleid van de websites van derden. Stichting Baby Blue raadt je aan voor het privacybeleid van deze derden de betreffende websites te bezoeken.

BEVEILIGING

Stichting Baby Blue doet haar uiterste best ervoor te zorgen dat jouw informatie goed is beveiligd. Slechts die personen voor wie het uit hoofde van zijn of haar functie noodzakelijk is, krijgen toegang tot de gegevens van gebruikers. We hebben passende technische maatregelen getroffen en die worden regelmatig geupdate om te zorgen dat gegevens goed zijn beveiligd. Let wel, het internet is nooit 100% veilig, zorg dat je zelf ook de nodige veiligheidsmaatregelen neemt en verstrek nooit je wachtwoord aan een ander.

WIJZIGING PRIVACY STATEMENT

Stichting Baby Blue behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit Privacy Statement. Gebruikers worden aangemoedigd om regelmatig zelf het privacybeleid van Stichting Baby Blue te bestuderen ten aanzien van wijzigingen.

Stichting Baby Blue
Voorstraat 13 A
2611JJ Delft
kvk nummer: 41147195

This cookie statement was last updated on September 1, 2018

Placed cookies

Google Analytics

Purpose: Performance

We use Google Analytics, a web analytics service provided by Google. Google Analytics uses cookies that allows us to analyze the use of our website and to compile reports on website activity and internet usage.

For more information see the privacy policy of Google Analytics at https://policies.google.com/privacy

Google Fonts

For more information see the privacy policy of Google Fonts at https://policies.google.com/privacy

CloudFlare

For more information see the privacy policy of CloudFlare at https://www.cloudflare.com/privacypolicy/


YouTube

For more information see the privacy policy of YouTube at https://myaccount.google.com/privacy

9 Enabling/disabling and deleting cookies

You can use your internet browser to automatically or manually delete cookies. You can also specify that certain cookies may not be placed. Another option is to change the settings of your internet browser so that you receive a message each time a cookie is placed. For more information about these options, please refer to the instructions in the Help section of your browser. Or you can indicate your preferences on the following page: www.youronlinechoices.eu.

Please note that our website may not work properly if all cookies are disabled. If you do delete the cookies in your browser, they will be placed again after your consent when you visit our websites again.

Revoke cookie consent